Màster en Psicologia General Sanitària

El Psicòleg Sanitari s'ocupa de la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

Descarregar Pdf

Els estudis del Màster en Psicologia General Sanitària tenen com a objectiu la preparació de futurs professionals en la detecció i intervenció psicològica dels problemes emocionals, de relació i de naturalesa psicopatològica relacionats amb la salut mental. A tal efecte, els estudiants graduats o llicenciats en Psicologia alumnes del Màster adquiriran les habilitats professionals esmentades basades en el bagatge científic de la psicologia aplicada a l’àmbit de la salut i de la Psicologia General Sanitària.

L’estudiant es formarà en tècniques i competències professionals derivades de l’avaluació psicològica i la pràctica clínica, tals com el diagnòstic, l’assesorament i el tractament de la conducta segons els avenços científics de la psicologia clínica actual. El estudiants d’aquest Màster també adquiriran formació avançada en recerca bàsica que els permeti la realització i publicació d’estudis científics en el marc de la psicologia sanitària. Es pretén també desenvolupar les capacitats reflexives, creatives i crítiques dels alumnes a efectes de millorar la pràctica i competència professional.

Objectiu

L'objectiu general del Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) es oferir la formació necessària per a l'adquisició de les competències professionals que han d'acreditar professionalment com a Psicòleg General Sanitari, als estudiants que finalitzin amb èxit aquesta formació.

Competències bàsiques

  • CB6 Poseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
  • CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB8 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Saber comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüitats.
  • CB10 Poseir les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos