Consell Interuniversitari de Catalunya

El Grup de Treball de l'Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va ser creat al febrer de 2019  per tal de contribuir a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible des del sistema universitari català a través de funcions pròpies de les universitats com la docència, la recerca i la transferència.

La creació del grup va permetre elaborar una diagnosi de la contribució de les universitats catalanes a l'Agenda 2030, així com dissenyar una estratègia per al conjunt del sistema universitari amb l'objectiu últim que els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) siguin presents tant en la presa decisions dels òrgans de govern de les 12 universitats catalanes com en el dia a dia de tota la comunitat universitària. 

En el Grup de Treball de l'Agenda 2030 participen representants de les 12 universitats de Catalunya, així com representants de l'estudiantat, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Institució CERCA, de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i de la Secretaria General del CIC. 

Pla d'acció de les universitats catalanes

El pla d’acció del sistema universitari per a la consecució de l’Agenda 2030 s'organitza en cinc dimensions: estratègia i governança, educació i docència, recerca i transferència, compromís amb la societat, i iniciatives de campus.  Aquests àmbits es corresponen amb els quatre proposats per la International Association of Universities (IAU) en l'enquesta mundial sobre educació superior i recerca per al desenvolupament sostenible, i s'ha afegit un cinquè (el corresponent a estratègia i governança) d'acord amb el context del sistema universitari català. Cadascuna de les dimensions del pla d'acció s'articula en unes línies d'actuació que es concreten en un seguit d'accions, plantejades amb el doble objectiu, d'una banda, d'accelerar la incorporació de l'Agenda 2030 a les universitats catalanes i, de l'altra, enfortir el paper del sistema universitari de Catalunya en les diferents actuacions que abordin la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides.  En aquest sentit, les accions d'aquest pla es formulen en clau de sistema universitari com a conjunt, deixant a banda les iniciatives que ja s'estiguin realitzant o es puguin desenvolupar en futur de manera individual per les universitats catalanes.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR). Generalitat de Catalunya