Doble titulació: en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia

La Doble Titulació Oficial en Nutrició humana i dietètica i en Fisioteràpia dóna resposta a l’elevada demanda d’estudiants per cursar aquests ensenyaments. El professional amb aquesta formació podrà treballar en diferents àmbits específics aplicant els coneixements adquirits en els dos ensenyaments de forma independent, però també en aquells llocs de treball en el que es demanda un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d’ambdós professions.

Descarregar Pdf

El doble Grau capacita per exercir la professió de fisioterapeuta generalista (ORDRE CIN/2135/2008, de 3 de juliol, per la que s’estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió de Fisioterapeuta), entès com aquell professional sanitari que ajuda a la prevenció, restauració i millora de l'estat funcional de les persones en les seves diferents etapes de la vida, amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin valorar, identificar, diagnosticar i tractar problemes de salut des d’un abordatge fisioterapèutic.

Per aquest motiu, s’utilitzarà un conjunt de cuidatges integrals basats en mètodes, procediments, tècniques i actuacions des d’una perspectiva bio-psico-social, que afavoreixin la recuperació, readaptació i millora de l’estat de salut en pacients amb tot tipus de lesions, disfuncions, discapacitats o limitacions físiques i funcionals. A més a més tindrà també una implicació directa en serveis de prevenció, promoció i manteniment de la salut.

També capacita per exercir la professió de dietista-nutricionista generalista (ORDRE CIN/730/2009, de 18 de març, per la que s’estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista), entès com un professional de la salut reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o grup per tal de millorar el seu estat de salut i la qualitat de vida actuant en la prevenció i promoció de la salut, el tractament de malalties tant des de l’àmbit clínic i comunitari com en la restauració col·lectiva i la indústria alimentària, utilitzant els seus coneixements i eines per tal d’afavorir que la població mantingui el seu estat de salut mitjançant una alimentació saludable i de qualitat.

Així doncs, el dietista-nutricionista duu implícita en el seu exercici l’educació alimentària i nutricional en tots els seus camps: l’àmbit clínic, salut pública i comunitària, restauració col·lectiva, indústria alimentària, docència i investigació.

Aquest doble Grau, per tant, assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i habilitats professionals, tant comunes com específiques de cada professió, a més de promoure la integració global d’aquestes competències professionals, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

El doble Grau ofereix una formació específica i integrada en les dos disciplines, sense detriment en la formació específica de cadascuna, ben al contrari, permet un professional amb capacitat per desenvolupar els dos rols, així doncs, amb un paper rellevant dins l’equip multidisciplinar al poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció de les persones a l’ integrar el corpus de coneixement de la fisioteràpia i la nutrició humana i dietètica.

Per tant, el doble Grau en Nutrició humana i dietètica i Fisioteràpia ofereix una formació generalista de qualitat amb una atenció especial cap a la preparació humanista, professional i científica dels nostres estudiants.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos