Màster Enginyeria de Forests

Els titulars d'aquest Màster són professionals formats tècnicament per a la gestió, el disseny i la innovació del mitjà rural forestal.

Descarregar Pdf
Els estudis d'Enginyeria de Forests de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 1991/92, sota la denominació d'Enginyer de Forests. Aquests estudis estaven estructurats com una titulació de segon cicle. 

En el curs 2011/12 s'inicia el Màster en Enginyeria de Forests d'acord amb les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l'adaptació a l'EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l'experiència adquirida al llarg d'aquests anys.

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitals per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. A més ofereix als estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural forestal.

Els estudis d'Enginyeria de Forests tenen una durada d'1 any, amb classes presencials més la realització d'un Treball Final de Màster (TFM) i es distribueixen en 4 mòduls:

  • Mòdul 1: Indústries i Energies Renovables,  20 ECTS.

  • Mòdul 2: Planificació i Millora Forestal a escala Territorial, 20 ECTS.

  • Mòdul 3: Organització d'empreses i Política Forestal i del Medi Natural, 20 ECTS.

  • Mòdul 4: Treball final de Màster, 12 ECTS.

 

Per què estudiar el Màster en Enginyeria de Forest?

Els titulats en el Màster en Enginyeria de Forests són professionals formats tècnicament per a la gestió, el disseny i la innovació del mitjà rural forestal. Amb caràcter preferent s'especialitzen en la gestió dels recursos naturals renovables (fonamentalment vegetació, fauna i paisatge) i, per tant, en el disseny i execució d'activitats dirigides a la seva ordenació, aprofitament, transformació industrial, defensa, conservació i restauració.

Aquest Màster capacita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. Es tracta d'una formació en l'àmbit de l'enginyeria aplicada a la gestió, planificació i innovació en les diferents branques de l'activitat professional, que inclouen les àrees de producció vegetal i animal, Enginyeria Rural, Indústries Agroalimentàries i l'Economia Agrària..

Les sortides professionals més freqüents són:

  • Director de producció i de control de qualitat en indústries o en empreses forestals.

  • Responsable per a la realització i execució d'estudis i projectes de planificació i gestió dels recursos forestals, de restauració i defensa del mitjà natural, de protecció del medi ambient i de construcció en l'àmbit de les seves competències.

  • Responsable tècnic d'empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.

  • Tècnic superior d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, autonomies, ajuntament.

  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, adreça d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

  • Especialista en investigació i desenvolupament en empreses o organismes públics: Conservació de Recursos Naturals, Desenvolupament Rural, Espais Naturals, Flora i Fauna Silvestre, Silvopascicultura.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 43 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 193 recursos