Màster universitari en Advocacia

L'objectiu del Master Universitari en Advocacia és la formació de juristes que vulguin exercir la professió d'advocat/a.

Descarregar Pdf

Web del Màster en Advocacia

 Pitgeu aquí per veure les Guies Docents i el Pla d'Estudis

L'objectiu del Master Universitari en Advocacia és la formació de juristes que vulguin exercir la professió d'advocat/a. Així mateix constitueix una de les possibles vies de realització dels cursos de formació i les pràctiques necessaris per poder concórrer a la prova d'avaluació, única i nacional, acreditativa de l'aptitud professional per a l'accés a l'advocacia prevista per la llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l’accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals i el reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel que s'aprova el reglament de la llei 34/2006. De conformitat amb les previsions d’aquestes dues normes, el Master Universitari en Advocacia té una càrrega lectiva de 90 ECTS.

Estructura del Màster

El Màster que es proposa es preveu que es realitzi en tres semestres, en atenció tant a la seva càrrega lectiva com al fet que en la reunió del Grup de Treball Ministeris de Justícia i Educació-Universitats- CGAE-CGPTE, celebrada el 19 d'octubre de 2011, es va acordar que els 30 ECTS de pràctiques externes es realitzessin una vegada finalitzats els 60 ECTS corresponents als cursos de formació. Altrament, amb base en el disseny de la prova de capacitació professional per a l'exercici de l'advocacia, única per a tot el territori de l'Estat espanyol, la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida han convingut la següent estructura del Master:

CARÀCTER MÒDUL ECTS UT MATÈRIA UT ECTS
OBLIGATORI DEONTOLOGIA I ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL 9 S1/S2 Deontologia professional S1 3
Normativa col·legial i torn d'ofici S1 3
Organització i gestió del despatx de l'Advocat/a S2 3
OBLIGATORI TÈCNIQUES PER A l'EXERCICI PROFESSIONAL 6 S1 Tècniques d'Informació i Comunicació S1 3
Tècniques auxiliars per a l'exercici de la professió S1 3
OBLIGATORI ASSESORIA I LITIGACIÓ 39 S1/S2 Litigació civil i mercantil S1/S2 15
Litigació contenciosa-administrativa S2 6
Litigació constitucional i internacional S1 3
Litigació penal S1/S2 9
Litigació social S2 6
OBLIGATORI PRÀCTIQUES EXTERNES 30 S2/S3 Pràctiques Externes S2/S3 30
OBLIGATORI TREBALL FINAL DE MÀSTER 6 S3 Treball Final de Màster S3 6

 

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals i el Real Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 34/2006 han establert un sistema d’obtenció del títol professional d’advocat que es basa en el compliment dels següents requeriments:

  1. Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requeriments establerts a l'article 3 del Reial Decret 775/2011.
  2. Acreditar la superació d'algun dels cursos de formació comprensius del conjunt de competències necessàries per l'exercici de la professió d'advocat.
  3. Desenvolupar un període formatiu de pràctiques en institucions, entitats o despatxos professionals relacionats amb l'exercici de la professió d'advocat.
  4. Superar la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional.

En aquest marc, es preveu que la formació requerida per poder realitzar la prova d’avaluació final per l’obtenció del títol professional d’advocat/ada es pugui adquirir a través de les següents vies:

  1. Formació impartida en universitats públiques o privades dins el marc dels ensenyaments que porten a l'obtenció d'un títol oficial de Màster universitari.
  2. Cursos de formació impartits per les escoles de pràctica jurídica creades pels col·legis d'advocats i homologats pel Consejo General de la Abogacía.
  3. Formació impartida conjuntament per les universitats públiques o privades i les escoles de pràctica jurídica homologada pel Consejo General de la Abogacía. 

El Màster en Advocacia de la Universitat de Lleida s’inscriu dins d’aquesta tercera modalitat, prevista a la lletra c) de l’art. 4.1 del Real Decret 775/2011, que es tradueix en una formació impartida conjuntament per la Universitat de Lleida i el Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos