Pla d'Igualtat homes i dones de la UdL - Polítiques d'Igualtat de la UdL

El Pla d'Igualtat ha permès l'impuls de mesures pal·liatives per a actuar en defensa dels drets de les dones i per assegurar la igualtat d'oportunitats entre sexes

Descarregar Pdf

 

Per a veure el II Pla d'Igualtat entre homes i dones de la UdL, premeu aquí damunt.  

Per a l'històric del Pla d'Igualtat de la UdL pitgeu aquí. 

Per saber més sobre Polítiques d'Igualtat a la UdL aneu aquí. 

Les polítiques d'igualtat es defineixen com el conjunt de les decisions, objectius i mesures adoptades per les institucions públiques en relació amb el foment de la igualtat entre dones i homes i amb la millora de la situació socioeconòmica, política i cultural de la dona. Aquestes polítiques tenen una llarga història. Des del 1946, moment en què es va crear la Comissió de les Nacions Unides de la Condició Jurídica i Social de la Dona, no s'ha deixat d'actuar per defensar els drets de les dones i per assegurar la igualtat d'oportunitat entre sexes.

En els darrers anys, s'ha experimentat, des de l'escala europea fins a la catalana, la necessitat de desenvolupar les polítiques de gènere i de fer efectiva la implementació del principi d'igualtat d'oportunitats en el panorama institucional i polític . Tot i que moltes de les estratègies per assolir aquesta fita han estat la realització d'accions específiques per la promoció de les dones en alguns contextos determinats, actualment s'observa la necessitat d'adoptar, conjuntament amb les accions específiques, mesures de caire transversal. És el que es coneix com a Enfocament Integrat de Gènere o Gender Mainstreaming. Aquest terme, encunyat a la Quarta Conferència Mundial de les Dones de Beijing, l'any 1995, fa referència a la necessitat d'incorporar, sistemàticament, la perspectiva de gènere en el disseny, realització i avaluació de totes les accions i processos que es duen a terme en una institució. Es tracta, doncs, d'incorporar, al mateix procés de construcció d'una política, pla o programa, les necessitats i condicions que són diferents entre dones i homes per tal d'aconseguir-ne una millor adaptació a les característiques de totes les persones a les quals van dirigides la política, el pla o el programa.

L'eina del pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa (la universitat en aquest cas) la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. El pla d'igualtat ha permès l'impuls de mesures pal·liatives en aquest sentit des dels seus inicis. 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos