08 / Treball decent i creixement econòmic

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Download Pdf
ICONES CATALA 8

El PIB real per càpita i la productivitat laboral han augmentat en els últims anys tot i existir grans diferències entre regions. Les taxes de desocupació s'han reduït als nivells anteriors a la crisi financera. Tanmateix, les desigualtats subsisteixen.

En ¾ parts dels 54 paísos en desenvolupament més de la meitat dels treballadors, en sectorr no agrícoles, tenen treball informal. I en el 70% dels països la proporció de treball informal, en sectors no agrícoles, és superior en les dones.

Un estudi recent de 62 països ha revelat que el salari per hora dels homes és un 12 % més elevat que el de les dones.

Fites

8.1 Mantenir el creixement econòmic per capita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d’es­clavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa­dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

8.10 Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom.

8.a Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, també en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç per als països menys avançats.

8.b Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació del jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional del Treball (OIT).