14 / Vida Submaria

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

 Download Pdf
ICONES CATALA 14

Els oceans del món -la seva temperatura, química, corrents i vida- mouen sistemes que fan que la Terra sigui habitable per a la humanitat. Les nostres precipitacions, l'aigua potable, el clima, el temps, les costes, gran part dels nostres aliments i fins i tot l'oxigen de l'aire que respirem provenen, en última instància de la mar i són regulats per aquest. Històricament, els oceans i els mars han estat lleres vitals de el comerç i el transport.

La gestió prudent d'aquest recurs essencial és una característica clau de futur sostenible. No obstant això, en l'actualitat, hi ha un continu deteriorament de les aigües costaneres, a causa de la contaminació i l'acidificació dels oceans, que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat, i que també està afectant negativament la pesca de petita escala.

Les àrees marines protegides han de ser administrades de manera efectiva, comptar amb recursos suficients i regulacions que ajudin a reduir la sobrepesca, la contaminació marina i l'acidificació dels oceans.

Fites

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.

14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i cos­taners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resi­liència, i emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3 Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures, la intensi­ficació de la cooperació científica a tots els nivells.

14.4 Per a 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb base cientí­fica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característiques biològiques respectives.

14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis naci­onals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.

14.6 Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva capaci­tat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, abstenir-se d’introduir noves subvencions d’aquest tipus, i reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha d’in­cloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats (PMA)6.

14.7 Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, atenent als criteris i les directrius de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental sobre transferència de tecnologia marina, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits estats insulars en desenvolupament i els PMA.

14.b Facilitar l’accés dels pescadors/es artesanals a petita escala als recursos marins i als mercats.

14.c Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els recursos d’aquests aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i dels recursos d’aquests.