10 / Reducció de les desigualtats

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països

 Download Pdf
ICONES CATALA 10

La comunitat internacional ha aconseguit grans avenços traient les persones de la pobresa. Les nacions més vulnerables -els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en desenvolupament- continuen avançant en l'àmbit de la reducció de la pobresa. No obstant això, segueixen existint desigualtats i grans disparitats en l'accés als serveis sanitaris i educatius i als altres béns productius.

A més, tot i que la desigualtat dels ingressos entre països ha pogut reduir-se, dins dels propis països ha augmentat. El creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si aquest no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

Fites

10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mit­jançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

10.a Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.b Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.

10.c Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.