16 / Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes es persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

 Download Pdf
ICONES CATALA 16

Les amenaces d'homicidi intencional, la violència contra els nens, el tràfic de persones i la violència sexual, són temes importants que han de ser abordats per crear societats pacífiques i inclusives. Encara hi ha milers de persones en risc d'homicidi intencional a l’Amèrica Llatina, l'Àfrica subsahariana i l’Àsia. Les violacions dels drets de a través de l'agressió i la violència sexual continuen assolant molts països arreu del món, especialment perquè la manca d'informació i la manca de dades agreugen el problema.

Per fer front a aquests reptes i construir societats més pacífiques i inclusives, cal que s'estableixin reglamentacions més eficients i transparents, i pressupostos governamentals integrals i realistes. Un dels primers passos a la protecció dels drets individuals és la implementació del registre mundial de naixements i la creació d'institucions nacionals de drets humans més independents arreu del món.

Fites

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat con­nexes a tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de vio­lència contra els infants.

16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i de­volució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.