09 / Indústria, Innovació, Infraestructures

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

 Download Pdf
ICONES CATALA 9

Des de fa temps es reconeix que per aconseguir una economia robusta calen inversions en infraestructura (transport, regadiu, energia, tecnologies de la informació i comunicacions). Aquestes són fonamentals per aconseguir un desenvolupament sostenible, donar poder a la societat, fomentar una major estabilitat social i aconseguir ciutats més resistents al canvi climàtic.

El valor afegit de la industrialització per càpita és només de 100 dòlars en els països menys desenvolupats, en comparació amb més de 4500 dòlars a Europa i Amèrica de Nord. Un altre factor important és l'emissió de diòxid de carboni durant els processos de fabricació. Les emissions han disminuït, però aquesta disminució no ha estat uniforme a tot el món.

Sense tecnologia i innovació, la industrialització no passarà, i sense industrialització, no hi haurà desenvolupament.

Fites

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

9.3 Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i la integració en les cadenes de valor i els mercats.

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental­ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupa­ment per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

9.a Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avançats, països en desenvolu­pament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament.

9.b Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació nacionals als països en desenvolu­pament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre d’altres.

9.c Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar el 2020.