12 / Producció i Consum Responsables

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

 Download Pdf
ICONES CATALA 12

El consum i la producció sostenible consisteixen en fomentar l'ús eficient dels recursos i l'energia, la construcció d'infraestructures que no danyin el medi ambient, la millora de l'accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològics, justament remunerats i amb bones condicions laborals. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots i, a més, ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament, que rebaixin costos econòmics, ambientals i socials, que augmentin la competitivitat i que redueixin la pobresa.

L'objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. Es tracta de crear guanys nets de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació, aconseguint a el mateix temps una millor qualitat de vida. Es necessita, a més, adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre els participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Consisteix en sensibilitzar els consumidors mitjançant l'educació sobre les maneres de vida sostenibles, facilitant-los informació adequada a través de l'etiquetatge i les normes d'ús, entre d'altres.

Fites

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sos­tenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’acon­seguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.