17 / Aliances per Assolir els Objectius

Objectiu 17: Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

 Download Pdf
ICONES CATALA 17

Un programa de desenvolupament sostenible requereix aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió compartida, i metes compartides, que col·loquin les persones i el planeta al centre, són necessàries a nivell global, regional, nacional i local.

 

 

 

Fites

Finances

17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

17.2 Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% del producte nacional brut (PNB) a l’AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els proveïdors d’AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.

17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.

17.4 Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb po­lítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, si escau, i fer front al deute extern dels països pobres altament endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.

17.5 Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països menys avançats.

Tecnologia

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnolo­gia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

17.7 Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i prefe­rencials, de mutu acord.

17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Formació

17.9 Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

Comerç

17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equi­tatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç, mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negociacions d’acord amb el Programa de Doha per al desenvolupament.

17.11 Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.

17.12 Aconseguir la implementació oportuna d’un accés permanent als mercats, sense aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, i, entre d’altres, vetllant per tal que les normes d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i contribueixin a facilitar l’accés als mercats.

Qüestions sistèmiques

Coherència institucional i de polítiques públiques

17.13 Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre d’altres, la coordinació i coherència de polítiques.

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

17.15 Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar polítiques orientades a l’eradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible.

Aliances entre múltiples actors

17.16 Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múlti­ples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, públic-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Dades, supervisió i rendició de comptes

17.18 Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional.

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els pro­gressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.